Mot ett nytt normalläge

Covid-19-pandemins påverkan på flygresandet har under första halvåret 2020 varit omfattande – internationellt och i Sverige. Särskilt dramatisk var utvecklingen under andra kvartalet, då 321 000 passagerare (10,7 miljoner) reste till eller från Swedavias flygplatser. Det är en minskning med 97 procent, vilket bidrog till att bolagets nettoomsättning under kvartalet minskade med cirka 1,3 miljarder kronor. I juni beslutade Swedavias ägare, den svenska staten, om att lämna ett kapitaltillskott på 3 150 MSEK och under periodens sista veckor uppvisade flygmarknaden tendenser på att en återhämtning påbörjats. Samtidigt tyder mycket på att marknaden går mot ett nytt normalläge med nya förutsättningar efter pandemin.

Swedavias halvårsrapport för perioden januari och juni 2020 publicerades på fredagen. Det är en rapport som präglas av covid-19-pandemin, som under våren drabbat världen. Pandemins följdverkningar för människors liv och hälsa och för ekonomier och marknader har varit omfattande.

Flygbranschen drabbades tidigt och mycket hårt på grund av de restriktioner för möten och resande som infördes under framförallt mars och april. Den kraftiga minskningen av antalet flygrörelser och passagerare under i synnerhet andra kvartalet innebar kraftigt minskade intäkter från flygplatsavgifter, bilparkering och angöring samt hyresintäkter inom Retail, Food & Beverage.

Swedavias vd och koncernchef Jonas Abrahamsson skriver i rapporten:

Swedavia gick in i den här krisen med en mycket god finansiell ställning. Vår verksamhet är dock helt beroende av rörliga intäkter från våra kunder och krisen har för Swedavia inneburit ett intäktsbortfall på knappt en halv miljard SEK per månad under kvartalet. Därför var det kapitaltillskott på 3 150 MSEK som Swedavias ägare, den svenska staten, beslutade om den 23 juni mycket viktigt för bolagets långsiktiga värdeskapande och förmåga att värna för landet helt central infrastruktur.

För perioden januari-juni redovisar Swedavia en nettoomsättning på 1 580 miljoner kronor (3 072) och ett negativt rörelseresultat om -793 miljoner kronor (362), vilket var 1 155 MSEK lägre än föregående år. Under perioden reste 6 938 000 passagerare (19 603 000) till eller från Swedavias flygplatser.

Swedavia vidtog under våren kraftfulla besparingsåtgärder för att möta nedgången i flygresandet och sammantaget bedöms dessa åtgärder minska bolagets kostnader med cirka en miljard och investeringarna med lika mycket under 2020.

Jonas Abrahamsson skriver:

Mycket tyder på att vi kommer se en flygmarknad med ett nytt normalläge efter att den akuta krisen är över. Just nu analyserar vi hur marknaden kan komma att se ut på lång sikt. På kort sikt är Swedavias bedömning att flygmarknaden både 2020 och 2021 kommer att vara kraftigt påverkad, något som får konsekvenser både för tillgängligheten och för de aktörer som verkar på denna marknad. För Swedavia innebär detta att kortsiktiga besparingsåtgärder nu behöver kompletteras med ytterligare effektiviseringar och långsiktigt hållbara åtgärder.

Det innebär tyvärr bland annat att vi under andra halvåret kommer att behöva fullfölja en stor del av det varsel om 800 helårstjänster som vi lade i mars. Det är ett svårt men nödvändigt beslut som ingen hade kunnat föreställa sig att vi skulle behöva fatta när vi gick in i det här året. Den förändrade marknadssituationen innebär också att vi i vår investeringsportfölj nu prioriterar projekt och åtgärder som ökar effektivitet, flexibilitet och service framför kapacitet.

Den fullständiga delårsrapporten finns tillgänglig på Swedavias webbplats: Om Swedavia – Finansiell information.

foto: Brendan Austin

Om InsideFlyer.se

Bonusfeber.se är en hemsida för dig som ofta är ute på resa och som önskar att få mer ut av varje resedygn. Oavsett om du är på tjänsteresa eller semester.

Skandinaviens snabbast växande hemsida om resor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *