SAS erhåller domstolsgodkännande för chapter 11-plan

SAS offentliggör att den amerikanska konkursdomstolen för New Yorks södra distrikt i USA (den ”Amerikanska Domstolen”) har godkänt SAS chapter 11-plan (”Chapter 11-planen”). Chapter 11-planens ikraftträdande kommer fortsatt att vara beroende av uppfyllandet av olika villkor, inklusive olika myndighetsgodkännanden samt genomförandet av en svensk företagsrekonstruktion på SAS AB-nivå. SAS förväntar sig för närvarande att slutföra chapter 11-processen omkring halvårsskiftet 2024, och upprepar sin förväntan om att efterställda borgenärer inte kommer att få någon ersättning alls och att det inte kommer att finnas något värde kvar till befintliga aktieägare i SAS AB. Samtliga av SAS AB:s stamaktier och noterade kommersiella hybridobligationer förväntas vidare bli inlösta, indragna och avnoterade i samband med rekonstruktionsförfarandenas slutförande. SAS verksamhet och schemalagda flygavgångar påverkas inte av rekonstruktionsförfarandena och SAS kommer att fortsätta tillhandahålla sina tjänster för kunderna som vanligt genom denna process.

SAS initierade ett frivilligt chapter 11-förfarande i USA för att accelerera implementeringen av SAS omfattande transformationsplan SAS FORWARD. Målsättningen med chapter 11-processen var att nå överenskommelser med viktiga intressenter, rekonstruera bolagets skulder, omstrukturera flygplansflottan och erhålla ett betydande kapitaltillskott.

Under chapter 11-processen har SAS framgångsrikt omstrukturerat sin flygplansflotta och ingått avtal med 15 leasegivare som står för sammanlagt 59 flygplan. Genom de ändrade leasingavtalen förväntas SAS uppnå målsättningen om årliga kostnadsbesparingar om minst 1,0 miljarder SEK i minskade utgifter för flygplansleasing och årliga kassaflödespåverkande poster relaterade till flygplansfinansiering.

SAS har också framgångsrikt avslutat en konkurrensutsatt anskaffningsprocess för exitfinansiering och utsett Castlelake, L.P., som företrädare för vissa fonder och närstående (”Castlelake”), Air France-KLM S.A. (”Air France-KLM”) och Lind Invest ApS (”Lind Invest”), tillsammans med den danska staten, som vinnande budgivarkonsortium. Den överenskomna transaktionsstrukturen innefattar en total investering i det rekonstruerade SAS motsvarande 1200 miljoner USD, vilket inkluderar 475 miljoner USD i nya onoterade aktier och 725 miljoner USD i säkerställda konvertibla skuldebrev.

Chapter 11-planen, som idag godkändes av den Amerikanska Domstolen, stöds av mer än 99 procent av borgenärerna som röstade om chapter 11-planen.

Det här är en stor milstolpe för SAS i arbetet med vår transformationsplan SAS FORWARD. Den godkända chapter 11-planen stöds av över 99 procent av våra borgenärer som röstade, och ger en tydlig väg ut ur rekonstruktionsförfarandena. Vi ser fram emot att komma ut på andra sidan som ett konkurrenskraftigt och finansiellt starkare flygbolag med en stabil kapitalstruktur. Jag vill tacka våra investerare och andra intressenter som har arbetat konstruktivt med oss för att nå denna milstolpe samt våra borgenärer för deras förtroende och stöd för vår plan. Jag vill också tacka våra medarbetare för deras engagemang och målmedvetenhet under processen. Vi har fortfarande mycket arbete framför oss, men detta är ett kraftfullt steg mot att förverkliga SAS potential att fortsätta ligga i framkant av flygbranschens utveckling under många år framöver.

Anko van der Werff, vd och koncernchef för SAS.

Chapter 11-planens ikraftträdande kommer fortsatt att vara beroende av uppfyllandet av olika villkor, inklusive olika myndighetsgodkännanden samt genomförandet av en svensk företagsrekonstruktion på SAS AB-nivå. SAS upprepar sin förväntan om att efterställda borgenärer inte kommer att få någon ersättning alls och att det inte kommer att finnas något värde kvar till befintliga aktieägare i SAS AB. Samtliga av SAS AB:s stamaktier och noterade kommersiella hybridobligationer förväntas vidare bli inlösta, indragna och avnoterade i samband med rekonstruktionsförfarandenas slutförande.

Foto: Henrik Olsen

Om InsideFlyer.se

Bonusfeber.se är en hemsida för dig som ofta är ute på resa och som önskar att få mer ut av varje resedygn. Oavsett om du är på tjänsteresa eller semester.

Skandinaviens snabbast växande hemsida om resor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *