SAS når överenskommelser med ytterligare två leasegivare

SAS offentliggör att Bolaget nått överenskommelser med ytterligare två leasegivare, som står för sammanlagt 13 flygplan, om att ändra villkoren i befintliga leasingavtal för flygplan och utrustning. Med dessa överenskommelser har SAS nu slutfört förhandlingarna med leasegivare inom ramen för Bolagets chapter 11-process. SAS har nått avtal med totalt 15 leasegivare, som står för sammanlagt 59 flygplan. Genom de ändrade leasingavtalen förväntas SAS uppnå målsättningen om årliga kostnadsbesparingar om åtminstone 1,0 miljarder SEK i minskade utgifter för flygplansleasing och årliga kassaflödespåverkande poster relaterade till flygplansfinansiering. Detta utgör en viktig del i att uppnå de årliga kostnadsbesparingarna om 7,5 miljarder SEK till räkenskapsåret 2025/2026, som en del av SAS FORWARD-planen. De nya ändrade leasingavtalen kräver godkännande från den amerikanska konkursdomstolen för New Yorks södra distrikt i USA (”Domstolen”) och att rekonstruktionsplanen i chapter 11-processen godkänns och träder i kraft.

Som en del av SAS omfattande transformationsplan SAS FORWARD har SAS satt målsättningen att minska de årliga kostnaderna med 7,5 miljarder SEK till räkenskapsåret 2025/2026, jämfört med den årliga kostnadsbasen för räkenskapsåret 2018/2019. En viktig del av kostnadsbesparingarna, åtminstone 1,0 miljarder SEK, förväntas uppnås genom minskade utgifter för flygplansleasing och årliga kassaflödespåverkande poster relaterade till flygplansfinansiering.

 

SAS offentliggör i dag att SAS har ingått överenskommelser med ytterligare två leasegivare – Air Lease Corporation och Jackson Square Aviation – som står för sammanlagt 13 flygplan, varav en wide body och tolv narrow body-flygplan, samt viss relaterad utrustning. Med dessa överenskommelser har SAS nu slutfört förhandlingarna med leasegivare inom ramen för Bolagets chapter 11-process, och har nått överenskommelser med totalt 15 leasegivare som står för sammanlagt 59 flygplan, varav sju wide body- och 52 narrow body-flygplan. Genom de ändrade leasingavtalen förväntas SAS uppnå målsättningen om årliga kostnadsbesparingar om åtminstone 1,0 miljarder SEK i minskade utgifter för flygplansleasing och årliga kassaflödespåverkande poster relaterade till flygplansfinansiering, som är en del av SAS FORWARD-planen.

 

 

Anko van der Werff, VD och koncernchef för SAS, säger:

 

“Vi är glada att meddela att vi har tagit ett viktigt steg i vår chapter 11-process och slutfört förhandlingarna med leasegivare för flygplan. Genom dessa överenskommelser förväntar vi oss att uppnå vår målsättning om kostnadsbesparingar relaterade till flygplansleasing och flygplansfinansiering, vilket utgör ett viktigt framsteg i att nå våra övergripande mål i SAS FORWARD-planen. Vi är tacksamma för det konstruktiva samarbete som vi har haft med våra leasegivare. Vi fortsätter att göra framsteg i vår transformationsresa mot att bli ett mer konkurrenskraftigt flygbolag.”

 

Vid tidpunkten för detta offentliggörande förväntar sig SAS att flottan inom kort kommer att bestå av 134 flygplan, varav 35 är kontrakterade genom tredjepartsleverantörer, 22 är ägda av SAS och 77 är föremål för olika typer av finansieringsupplägg. Den omkonfigurerade flottan inkluderar 59 flygplan som varit föremål för rekonstruktion och 18 flygplan med leasingvillkor som har bedömts ligga på eller bättre än marknadsmässiga nivåer.

 

Uppdatering om chapter 11-processen – Andra delen av SAS DIP-finansiering

SAS gör framsteg i sin chapter 11-process och arbetar fortsatt mot att slutföra processen under det andra halvåret 2023. SAS meddelade i sin bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2021/2022 att den andra delen av SAS debtor-in-possession-finansiering (”DIP-finansiering”), som uppgår till 350 miljoner USD, förväntades vara tillgänglig för Bolaget att utnyttja under det första kvartalet av räkenskapsåret 2022/2023 (november 2022-januari 2023). SAS fortsätter att arbeta för att uppfylla vissa villkor i DIP-låneavtalet för att kunna utnyttja den andra delen av DIP-finansieringen så snart som möjligt under det andra kvartalet av räkenskapsåret 2022/2023 (februari-april 2023). SAS har fortsatt tillräcklig likviditet för att finansiera den löpande verksamheten i avvaktan på den andra delen av DIP-finansieringen. SAS kommer att återkomma med information om tidpunkten för utnyttjandet av den andra delen av DIP-finansieringen och om nästa steg i chapter 11-processen när det blir aktuellt.

 

Ytterligare information om chapter 11-processen och implementeringen av SAS FORWARD

I syfte att accelerera genomförandet av den omfattande transformationsplanen SAS FORWARD offentliggjorde SAS, den 5 juli 2022, att Bolaget lämnat in en frivillig ansökan om chapter 11 i USA, ett väletablerat och flexibelt juridiskt ramverk för att rekonstruera bolag med verksamhet i flera jurisdiktioner. Genom denna process strävar SAS efter att nå överenskommelser med viktiga intressenter, rekonstruera Bolagets skulder, konfigurera om flygplansflottan och erhålla ett betydande kapitaltillskott. SAS FORWARD-planen omfattar en anskaffning av minst 9,5 miljarder SEK i nytt eget kapital och att minska eller konvertera 20 miljarder SEK i skuld till aktiekapital (varav en majoritet är skulder på balansräkningen), inklusive statliga hybridobligationer, kommersiella hybridobligationer, schweiziska obligationer, statliga lån, leasingskulder för flygplan samt åtaganden enligt underhållskontrakt och övriga kontrakt. SAS strävar för närvarande efter att slutföra domstolsprocessen i USA under andra halvåret 2023. Genomförandet därav kommer sannolikt att innefatta ytterligare juridiska förfaranden i andra jurisdiktioner än USA. Till följd därav är det inte säkert att SAS AB:s aktieägare kommer att få någon ersättning i förfarandet.

Om InsideFlyer.se

Bonusfeber.se är en hemsida för dig som ofta är ute på resa och som önskar att få mer ut av varje resedygn. Oavsett om du är på tjänsteresa eller semester.

Skandinaviens snabbast växande hemsida om resor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *