Swedavias delårsrapport för första kvartalet 2021: Dramatiskt minskat resande och fortsatt kraftiga förluster trots åtgärder och stöd

Stockholm Arlanda Airport

Swedavias resultat för första kvartalet är kraftigt påverkat av covid-19-pandemins effekter på resandet. Resandet vid bolagets flygplatser minskade under perioden med 86 procent, vilket får till följd att Swedavia för fjärde kvartalet i följd redovisar en förlust. Rörelseresultatet uppgår till -381 MSEK. Bolagets nettoomsättning minskade med 63 procent till 457 MSEK (1 245 MSEK).

Under första kvartalet 2021 reste 954 000 passagerare till eller från Swedavias flygplatser. Det är 86 procent, eller nästan 5,7 miljoner passagerare, färre än motsvarande period förra året, som endast i mindre utsträckning påverkades av pandemin. Nettoomsättningen uppgick till 457 MSEK (1 245 MSEK) och var 63 procent lägre jämfört med första kvartalet 2020. Rörelseresultatet uppgick till -381 MSEK (275) och har påverkats positivt av bland annat ett statligt omställningsstöd om 239 MSEK.

Det är fortsatt en mycket svår situation för alla aktörer på flygmarknaden, inklusive Swedavia. Vi har vidtagit kraftfulla åtgärder för att minska våra kostnader med upp emot en miljard på årsbasis, men detta har bara delvis kunnat motverka covid-19-pandemins effekter på vårt resultat. Det är nu avgörande att vaccinationsprogrammen runt om i världen är framgångsrika samt att välfungerande och internationellt harmoniserade hälsocertifikat för resor kan lanseras. Ju snabbare detta kommer på plats, desto snabbare ökar möjligheterna för människor att återigen kunna resa och mötas.

Jonas Abrahamsson, vd och koncernchef på Swedavia.

Den 21 april meddelade regeringen att man kommer verka för att Bromma Stockholm Airport ska avvecklas i förtid och att man nu tillsätter en utredning för att analysera förutsättningarna för detta och för att säkra framtida kapacitet på Stockholm Arlanda Airport.

Swedavia ombads under förra året av dess ägare att, ur bolagets affärsmässiga perspektiv, beskriva konsekvenserna av ett eventuellt politiskt beslut att avveckla Bromma i förtid. I analysen drar Swedavia slutsatsen att en konsolidering av Stockholms flygkapacitet till Stockholm Arlanda Airport är att föredra för att säkra långsiktig konkurrenskraft och tillgänglighet, under förutsättning att Arlanda får de långsiktiga förutsättningarna att utvecklas i takt med samhällets behov.

För att säkerställa en långsiktigt hållbar flygplatskapacitet i Sverige måste Arlanda ges tydliga förutsättningar för att utvecklas i takt med marknadens och samhällets behov. Det gäller för själva flygplatsen, men också för transporter till och från den – till exempel spårtrafik. Ur det sistnämnda perspektivet är det därför oroväckande att den infrastrukturproposition som regeringen nyligen lade fram inte alls berör dessa för svensk tillgänglighet helt nödvändiga förstärkningar och inte heller i övrigt behandlar flygplatsens roll i ett effektivt och intermodalt transportsystem.

Precis som för alla långsiktiga infrastrukturbeslut är det önskvärt med så bred politisk förankring som möjligt för att skapa tydlighet och förutsägbarhet för alla inblandade aktörer.

Jonas Abrahamsson, vd och koncernchef på Swedavia.

Den fullständiga delårsrapporten finns tillgänglig på Swedavias webbplats: Om Swedavia – Finansiell information: www.swedavia.se/om-swedavia/finansiell-information/.

Foto: Stockholm Arlanda Airport @ Victoria Ström – Swedavia

Om InsideFlyer.se

Bonusfeber.se är en hemsida för dig som ofta är ute på resa och som önskar att få mer ut av varje resedygn. Oavsett om du är på tjänsteresa eller semester.

Skandinaviens snabbast växande hemsida om resor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *